Cập nhập

bibica.net vận hành dựa trên các dịch vụ miễn phí

- VPS Oracle cho trang chủ, comment, analytics ...
- static.bibica.net sử dụng Cloudflare Pages
- Thậm chí trang monitor bạn nhìn thấy ở đây cũng là dịch vụ miễn phí