Cập nhập

- Sử dụng addon Artalk làm phần comment cho trang bibica.net
- Chuyển trang chủ và comment về sử dụng VPS tại Việt Nam (28/11/2023)